Skyteknologi står sentralt for innovasjon, KI og bærekraft

Ny studie fra TCS viser at skyen er avgjørende som katalysator for innovasjon for organisasjoners fremtid. Norske
bedrifter oppgir at de fremover vil investere i KI og endre strategi for å få best avkastning fra skyen.

Nesten 1000 toppledere fra hele verden har svart på Tata Consultancy Services’ (TCS) siste undersøkelse
Connected Future: How Cloud Drives Business Innovation’, og talen er klar: Skyen er fortsatt en langsiktig
investeringsprioritet og innovasjon er en viktig driver for skyinvesteringer.

‒ Studien bekrefter at en egen skystrategi utgjør avgjørende del av enhver forretningsstrategi. Økt
effektivitet, robusthet og fleksibilitet var drivkraften bak den tidlige adopsjonen av skyen, og disse
faktorene forblir fortsatt avgjørende. Bedrifter har nå en mer omfattende forståelse av hvordan skyen
fremmer forretningsvekst og innovasjon på lang sikt, og de fleste er bare i startfasen av denne reisen, sier
Krishnan Ramanujam, President, Enterprise Growth Group, TCS.

Undersøkelsen viser at norske investeringer fremover vil fokusere spesielt på kunstig intelligens (KI), og
globalt svarer 75 % av respondentene at de har planer om å investere i KI og maskinlæring de neste to årene.
Begge teknologiene er skalerbare og avhengige av tilgang til store mengder data gjennom skyen.

Over en tredjedel av respondentene (37 %) har oppnådd fremgang i sine mål for skybasert innovasjon,
gjennom utviklingen av nye forretningsmodeller. Norske selskaper er også tilfredse med sin nåværende
skystrategi og ledelse. Dette understreker skyens økende bidrag inn mot bedrifters inntjening.

Økt avkastning og åpenhet om avtrykket til skytjenesteleverandører
I tillegg viser studien at et klart flertall av bedrifter – 67 % – bruker skyteknologi for å oppnå sine
bærekraftsmål. Likevel oppgir 43 % av respondentene at de har vanskeligheter med å forstå karbonavtrykket
til sine skytjenesteleverandører. Dette tyder på at selv om de fleste respondentene ser på skyen som en viktig
– og hittil vellykket – del av deres bærekraftstrategi, og i økende grad bruker skyverktøy for å vurdere sin
egen karbonpåvirkning, krever de nå den samme innsikten fra sine leverandører.

Studien avdekker at norske bedrifter har gjort endringer eller vurderer å gjøre endringer i sin skystrategi på
grunn av utilstrekkelig avkastning på investeringen. I tillegg ser norske bedrifter for seg at deres investering
i skytjenester vil utvikle seg i takt med et utvidet fellesskap for datautveksling og kunnskapsdeling innen
databehandling og analyse.

‒ Skyen kan bidra til usikkerhet når det gjelder kortsiktig avkastning, men vekst og transformasjon er en
langsiktig prosess. Å finne en balanse mellom disse to er en utfordring, men helt nødvendig, og er fullt
mulig å oppnå med riktig strategi og planlegging.

Dette er av avgjørende betydning fordi skyen nå fungerer
som den sentrale digitale strukturen i enhver virksomhet. Den driver kraftige teknologier, og åpner døren
for den neste bølgen av innovasjoner både nå og i fremtiden, legger Ramanujam til.

Mange bedrifter ønsker å delta i digitale økosystemer, men for de fleste er det fremdeles en betydelig vei å
gå før de kan realisere den fulle verdien. Hele 66 % av bedriftene befinner seg fortsatt i de tidligste stadiene
av overgangen til digitale økosystemer. Selv om det har vært betydelig fremgang de siste årene, viser
studien at bedriftene fremdeles har en lang vei å gå for å utnytte skyens fulle potensiale.

About the author

Related Posts