Kun tre av Vestlandets største bedrifter kutter

John Wikström og Hilde Lorentzen i PwC står bak Klimaindeks Vest, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger. Foto: PwC

Nærmest ingen av Vestlandets 50 største bedrifter vil innfri Parisavtalen. To av fem oppfyller heller ikke minstekriterier til eget klimaregnskap.

Årets Klimaindeks Vest viser at kun tre av Vestlandets 50 største bedrifter kutter klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. Likevel er det en fremgang fra i fjor, da tallet var null.

– Flere kutter utslipp, men omstillingen går altfor sakte, forteller John Wikström, leder for strategi og bærekraft i PwC Bergen.

Klimaindeks Vest er utført av PwC og hvordan det står til med klimaarbeidet og rapporteringen til de største selskapene på Vestlandet. Vestlandet omfatter Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Tre store på topp
Selv om det kun er tre selskaper som havner i øverste skite, er disse selskapene store.

– Det er gledelig å se at vi har tre store Vestlandsaktører i toppkategori 1. Lerøy Seafood Group, Mowi og Skretting kutter sine utslipp i tråd med Parisavtalen, og kommer dermed ut som årets klimavinnere, sier John Wikström.

John Wikström og Hilde Lorentzen i PwC står bak Klimaindeks Vest, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger. Foto: PwC

Åpenhet er en forutsetning for å lykkes
Årets Klimaindeks Vest viser fin vekst i antall selskaper med en tydelig strategi for reduserte klimagassutslipp. I rapportering har 19 av de 50 største selskapene på Vestlandet kommunisert en tydelig strategi for hvordan de skal redusere sine klimagassutslipp.

– Skal vi nå Parisavtalen, kutte i klimagassutslipp og bli et lavutslippssamfunn, må næringslivet ha åpenhet om hvilke resultater som er oppnådd og ha en tydelig strategi for å bygge tillit til deres ambisjoner for grønn omstilling, sier Wickström.

Halvparten av selskapene i utvalget viser til tallfestede mål, hvilket utgjør en økning fra året før og gått fra 18 til 24 selskap. Tallfestede mål anses som en av forutsetningene for en god klimastrategi.

– Kjennetegn på en god klimastrategi er blant annet et robust klimaregnskap, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for hva selskapet skal gjøre for å nå sine utslippsmål. Åpenhet om hvilke resultater selskapet har oppnådd er nøkkelen til å bygge tillit og få fart på den grønne omstillingen, forteller Wikström.

To av fem oppfyller ikke minstekriterier til eget klimaregnskap
Blant de 50 største selskapene på Vestlandet er det kun 33 som har offentlig tilgjengelige klimaregnskap, og utviklingen har vært relativt flat de siste tre årene. Samlet indikerer funnene at selskap som har rapportert tidligere stadig blir bedre i sin rapportering, mens mange fremdeles ikke rapporterer på egen klimapåvirkning.

– God informasjon om selskapers klimapåvirkning er sentralt for å vurdere hvem som bidrar mot et nullutslippssamfunn. At kun 33 av de 50 største selskapene på Vestlandet lager klimaregnskap, viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier partner i Pwc Stavanger, Per Arvid Gimre.

Kun 10 av 50 inkluderer indirekte klimagassutslipp
I rapportering for 2021 er det kun 10 av de 50 største selskapene på Vestlandet som har med alle vesentlige kilder til indirekte klimagassutlipp.

– Indirekte utslipp fra verdikjeden, ofte omtalt som Scope 3-utslipp, vil for mange utgjøre 85-99 prosent av selskapets totale utslipp. Altfor få rapporterer på dette, og det innebærer at mange selskap kun synliggjør en begrenset andel av selskapets totale klimapåvirkning, forteller Hilde Lorentzen, bærekraftsrådgiver i PwC.

Om Klimaindeks Vest:
Klimaindeks Vest er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Vestlandets 50 største selskaper jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering, og analysert og vurdert av PwCs bærekraftsteam i Bergen og Stavanger. Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av:

  • historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • mål om klimagassutslipp fremover i tid
  • hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger
  • hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene

About the author

Related Posts