Forslag til ny lov om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper.

I tråd med EU-regler foreslår nå regjeringen ny lov som sikrer en sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø.

De nye reglene innebærer at bærekraftsrapporteringen får en mer sentral funksjon i selskapsrapporteringen, og sørger for mer presis, sammenlignbar, relevant og verifiserbar informasjon. For å sikre at brukerne kan ha tillit til informasjonen, innføres det krav om at bærekraftsrapporteringen skal attesteres av en revisor.
Innføring av CSRD i Norge
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) trådte i kraft i EU i januar 2023. Medlemsstatene skal innen 7. juli 2024 ha vedtatt og satt i kraft regler som er nødvendig for å gjennomføre direktivet. Lovkravene utfylles av standarder for bærekraftsrapportering (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Standardene fastsettes av EU-kommisjonen, og vil gjelde som forskrifter i Norge.

Disse selskapene skal rapportere
De nye reglene gjelder for store foretak: 1100 foretak.
Noterte SMB – noterte foretak som er små og mellomstore foretak eller morselskap i små og mellomstore konsern: I overkant av 70 foretak.
De største noterte foretakene er først ute, for regnskapsåret 2024

Krav om bærekrafts­rapportering skal etter direktivet gjelde for alle store foretak og noterte små og mellom­store foretak. Foretakstypene som omfattes av direktivreglene, er aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Bærekraftsrapporteringen skal etter direktivet inngå i årsberetningen. Rapporteringen skal være i tråd med felleseuropeiske rapporteringsstandarder og utarbeides og merkes i et digitalt format. Rapporteringen skal attesteres, enten av foretakets valgte revisor for årsregnskapet eller en annen revisor.

Departementet foreslår at også store statsforetak skal omfattes av plikten til å utarbeide bærekraftsrapportering.
De nye reglene skal etter direktivet innføres trinnvis. Finansdepartementet tar sikte på å fastsette overgangsregler som innebærer en trinnvis innføring av kravene om bærekraftsrapportering

Fra regnskapsåret 2024 (rapportering i 2025) skal de nye kravene gjelde for foretak av allmenn interesse (banker, forsikringsforetak og noterte foretak) med over 500 ansatte, som også oppfyller vilkårene for å regnes som store foretak.
Kriteriene for store foretak er minst 2 av følgende kriterier:
Balansesum: 290 millioner kroner
Salgsinntekter: 580 millioner kroner
Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 250 årsverk

Fra regnskapsåret 2025 skal reglene gjelde for alle store foretak.
Fra regnskapsåret 2026 skal reglene også gjelde for små og mellomstore noterte foretak, men disse får enklere rapporteringskrav og forenklede rapporteringsstandarder.
Etter at Verdipapirlovutvalget la frem sin utredning, ble det i desember 2023 vedtatt endringer i kategoriseringen av foretak og konsern i EUs regnskapsdirektiv for å ta hensyn til inflasjon. Med endringene vil færre foretak regnes som store foretak, og færre foretak vil omfattes av reglene om bærekraftsrapportering enn Verdipapirlovutvalget la til grunn i NOU 2023: 15. Departementet anslår at om lag 1 200 norske foretak vil omfattes

Kilder:
Regjeringen.no
Revisorforeningen.no

About the author

Related Posts