Konsulentprisen 2014

Årets Konsulentpriser 2014 er delt ut: Konsulentguidens årlige kåring ble i år avholdt i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke og publikasjonen Kapital.

Årets Konsulentpriser 2014 er delt ut: Her er juryen med to av vinnerne: First House og Ola Furu

First House, Simen Olstad, Ola Furu og Trond Albert Skjelbred vant Årets Konsulentpriser 2014.

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

 1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
  2. Finans og økonomistyring
  3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
  4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
  5. Markedsføring og markedskommunikasjon
  6. Informasjonsteknologi og systemer
  7. Eksport og internasjonalisering
  8. Prosjektledelse
  9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
  10. Andre spesialområder innen Management Consulting

 

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

Særpreg og unik karakter

En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

 Effekten av konsulentoppgaven

Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

 Faglighet

Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling

Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

 Refleksjon

Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

 Verdiskapene og profesjonell levering av konsulenttjenester og kundeløsninger

Prisene gis til den bedrift og den konsulent som har levert et oppdrag med særpreg og unik karakter

 Juryens begrunnelse:

En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

Juryen har mottatt mange spennende forslag til selskaper og konsulenter som kunne vise til oppdrag av stor betydning for utvikling av det norske samfunn på kort og lang sikt. For nominasjon til Årets konsulentselskap la juryen særlig vekt på selskapenes evne til grundige vurderinger, selv under press, i tillegg til særpregede og hensiktsmessige, varige og målbare løsninger for kundene. Det ble videre lagt vekt på at effektiv og grundig konsulent- og ledelsesteori og -filosofi samt profesjonalitet ligger bak konsulentopplegget og gjennomføringen.

Året konsulentpris selskaper 2014.

Blant de nominerte selskapene var:

Creuna

, som arbeider i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, design og teknologi. Det nominerte prosjektet var ‘Usable Business Intelligence’ for Det Norske Veritas GL. Prosjektet gikk ut på å forbedre selskapets mål og skape mer engasjement rundt selskapets KPI’er.

First House

er

et unikt norsk konsulentselskap som utfordrer konsulentbransjen med differensiering og med tung rådgiverkompetanse innenfor forståelsen av politiske prosesser. Selskapet er nominert med prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

 Din Utvikling

et norskeiet selskap med hovedfokus på omstillingsprosesser hos sine kunder. Det nominerte prosjektet er: Vår Virksomhet – et utviklingsprogram for ledere i Peterson Packaging. Utgangspunktet for oppdraget var å styrke ledelsen i selskapet etter at selskapet hadde gått igjennom en stor omstilling med mange oppsigelser.

Juryens begrunnelse:

First House AS

har siden starten i 2009 vært omdiskutert i det norske samfunn knyttet til selskapets ansettelser av topptunge politikere. Integrasjonen av politikk og næringsliv har vært selve kjernen til suksessen for selskapet, men også ført til mye debatt og negativt omtale

First House ble nominert på bakgrunn av to oppdrag som begge har stor samfunnsmessig betydning. Begge oppdragene kunne vise til reelle resultater. I tillegg viste selskapet til strukturert fremgangsmåte blandet med kreativitet og gjennomføringsevne. Konsulentoppdragene har i i hovedsak bestått av endring av opinion knyttet til sentrale institusjoner i samfunnet. I begge tilfeller har First House mobilisert og utviklet folks bilde av sine oppdragsgivere på en spennende måte. Selskapet har i tillegg vist viktigheten av å la strategier virke over tid for å sikre verdiskaping.

Årets konsulent 2014

Simen Olstad tildeles prisen som Årets Konsulent 2014.

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Juryen mener at Olstad har løst utfordringen på en eksemplarisk måte. Han fremstår som en prosjektleder som både har oversikt over helheten og detaljene og samtidig lar enkeltpersoner få blomster under hans ledelse. Samtidig har han i prosjektet vist at han har evne til å ta styring og igangsette nødvendige endringer for å nå ønskede mål for sin kunde.

Juryen mener at mange andre store og komplekse infrastrukturprosjekter kan dra nyttig lærdom av søknadsprosessen for Oslo 2022.

Ærespris

Årets ærespris går til Ola FuruFuru har siden han overtok som CEO i CapGemini Norge snudd et dårlig resultat til stor suksess. Etter 25 år i bransjen fremstår Ola Furu som et tydelig og synlig forbilde, og har et særlig brennende engasjement for studenter og nye konsulenter i selskapet. Som leder kjenner han de aller fleste ved navn og tar hver eneste medarbeider på alvor. Furu har i en årrekke jobbet for å bidra til videreutvikling av elektroniske løsninger for offentlig sektor. Han er genuint opptatt av å realisere mulighetene som ligger i å tenke globalt for å sikre god utnyttelse av ressurser i offentlig sektor og i Norge som nasjon. Han ser samtidig den globaliseringen av konsulentbransjen som et sentralt utviklingstrekk for bransjen i årene som kommer.

Ola Furu har meget god innsikt i konsulentbransjen og meget god oversikt i bransjens utvikling over tid – og interessante tanker knyttet til videre utvikling. Som juryleder for Årets Konsulentpriser gjennom flere år, har han økt søkelyset på fremragende konsulentoppdrag og er dyktig til å se konsulenter som bør trekkes opp og frem i karrieren: Han er en dyktig leder og et godt forbilde for hele konsulentbransjen.

Juryens begrunnelse:

Ola Furu

 får æresprisen for sitt lange engasjement og virke til den norske konsulenbransjen beste.

Juryens pris

Denne prisvinneren sa i våre samtaler med ham: Som konsulent er man dømt til frihet! Han fremstilte konsulentoppgaven som er en svært utfordrende jobb som også byr på mange muligheter. Med et brennende ønske om å dele sin kunnskap som konsulent gjennom mange år, ga Trond Albert Skjelbred i 2013 ut boken: Hvordan lykkes som konsulent?  Boken er basert på Skjelbreds egne erfaringer som konsulent og bygger på hans kronikk «Avgjørende egenskaper» i Kapital. I tillegg har han fått med seg bidragsytere som Harald Nordvik ogTorger Reve. Bokens undertittel, «Det enkle er ofte det vanskeligste», viser til at det ofte er de små, umerkelige tingene som avgjør hvorvidt du lykkes, og de læres i liten grad på skolebenken. Det er nettopp disse tingene Skjelbred tar for seg i det han har skrevet. Boken retter seg mot konsulenter innenfor ulike fagdisipliner i så vel det offentlige som det private næringsliv. I tillegg er boken aktuell for studenter som sikter seg inn på en jobb som konsulent eller rådgiver i tillegg til for etablerte konsulenter som ønsker å videreutvikle seg.

Juryens begrunnelse:

Det gis ut svært få fagbøker på norsk innenfor consulting. Det meste av litteratur på området er hentet fra USA. Skjelbreds bok baserer seg på norske eksempler og virkemidler. Boken tar for seg en oppskrift på hvordan være en god konsulent og identifiserer de viktigste egenskapene en konsulent bør ha. Juryen kjenner seg godt igjen i den beskrivelsen Skjelbred formidler og mener at boken er en inspirasjonskilde til både studenter og andre som søker consulting som yrke samt til allerede etablerte konsulenter som trenger et løft i hverdagen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply