Forskning ut i operativ hverdag

Ta hverandre på fersken når din kollega presterer bra, sier Trond Myhrvold i Assessit. Selskapet er en av finalistene til prisen for Årets Konsulentselskap med en case fra DnB.

Siden høsten 2011 har Assessit så langt gjennomført ca 120 Attack Academy moduler, på alle nivåer og på tvers av forretningsområder og funksjoner, hvor det har blitt bygget har bygget kompetanse, bevissthet, holdninger og handlekraft. I tillegg til modulene, har Assessit hjulpet toppledergruppen i å identifisere de viktigste urealiserte synergiene, mellom forretningsområder og mellom DNB Finans og samarbeidende enheter/andre deler av konsernet. Dette har ledet til ”samspillsprosesser”, som Assessit har designet og fasilitert.

Ferdighetstreningen i effektiv kommunikasjon har vært et gjennomgående element i hele utviklingsprosessen. Treningen har vært knyttet opp i mot dialogtrening og bruk av gjenkjennbare modeller som slutningsstigen og vekten (balansen mellom påvirkning og undersøkelse).

Effekten av konsulentoppgaven
Det er identifiserte tre overordnede måleparametre for suksess i Attack Academy: økonomiske resultater, kundetilfredshet og markedsandeler. Den endelige effekten av kulturutviklingen må reflekteres i disse variablene. Markedsandeler ble etter hvert tonet ned som mål, grunnet føringer fra konsern. Effekten av en endring i holdninger og atferd på kundetilfredshet og økonomiske resultater, må nødvendigvis gå gjennom flere ledd. Vi identifiserte derfor medarbeidertilfredshet som et mål på fremgang, og vi utviklet også en egen Attack-indeks, som skulle måle fremgang på de fire holdningene: prestasjonsorientering, spille hverandre gode, nysgjerrighet og initiativ. Resultatene etter ca 1,5 års arbeid er svært gledelige:

 • De økonomiske resultatene for DNB Finans er bedre enn noen gang og har hatt en sterk positiv utvikling siden oppstart av Attack Academy
 • KTI er forbedret på alle områder – KTI viste en markant forbedring allerede etter ett år, siste KTI-måling i jan 2013 viste ytterligere fremgang over hele selskapet
 • Medarbeidertilfredsheten har økt markant siden oppstart av Attack Academy – i HR konsern har de sjelden sett lignende
 • Attack-indeksen viser signifikant fremgang på begge målingene siden oppstart
 • Samspillsprosessene anses nå som strategisk kritiske og er positivt mottatt
 • Antallet medarbeidere som har individuelle resultat- og utviklingssamtaler med sin nærmeste leder jevnlig (hver 4. til 6. uke) har gått fra 0 % til ca 65 % etter et halvt år til godt over 90 % etter ett år.
 • Sentrale begreper og modeller har blitt en del av ”måten vi gjør det på her hos oss” i DNB Finans. Begreper som ”å ta hverandre på fersken (i å være god)”, ”spille hverandre gode”, ”gni det inn” og ”du har alltid et valg” har blitt en del av terminologien, tankesettet, væremåten og dermed også kulturen.
 • Alle leveranser fra Assessit har fått gjennomgående svært høy skår
 1. Faglighet
  Attack Academy er en prosess for utvikling av organisasjonskultur og innebærer både leder- og medarbeiderutvikling, ledergruppeutvikling og organisasjonsutvikling. Kulturutviklingen har en faglig forankring i grunnleggende psykologisk- og organisasjonspsykologisk teori og empiri, nyere forskning innen positiv psykologi og styrkebasert utvikling, markedsføring og salg, samt ny norsk forskning på effektivitet i ledergrupper. Samtidig har Assessit som utgangspunkt at vi skal forenkle så mye som mulig, men ikke mer. Vi søker hele tiden å oversette teori og empiri til praktisk og hverdagsrelevant leder- og organisasjonsutvikling. Dette prinsippet har vi også fulgt i Attack Academy. Vi har fra innsalget av forankret hele Attack Academy i fire enkle endringsprinsipper, som alle kan forstå og eie. Disse har hele tiden vært bærende prinsipper i Attack Academy.
 2. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling
  Kunnskapsdeling og –overføring er avgjørende for suksess i Attack Academy. En kulturutvikling er vellykket kun dersom holdninger, verdier og virkelighetsoppfatninger blir internalisert og at virksomheten blir i stand til å leve og videreutvikle kulturen på egen hånd. Gjennom å være trofast mot de bærende prinsippene og grunntankene i Attack Academy, har Assessit derfor delt og overført endringskompetanse til ledere og medarbeidere i DNB Finans. Både gjennom styringsgruppen, modulene og samspillsprosessene, har vi lagt stor vekt på å dele tanker, modeller og verktøy og samtidig ansvarliggjøre både ledere og medarbeidere for sin egen utvikling. Effekten av dette ser vi i det daglige hvor for eksempel ledere på eget initiativ har satt i gang lokale samspillsprosesser eller andre tiltak som bygger på Attack Academy-tankegangen.
 3. Refleksjon
  For DNB Finans og Assessit er Attack Academy er en unik mulighet til å skape reelle, målbare og varige endringer. For Assessit er det en unik mulighet til også å sette teori ut i praksis, over tid og med toppforankring og kontinuitet. Dette har vært, er, og vil fortsette å være en utrolig spennende og verdifull erfaring. De viktigste erfaringene for Assessit har så langt vært:
 • Endrings på organisasjonsnivå/kulturutvikling krever tid, toppforankring og et veldig sterkt fokus. Lederne, og enn så lenge også konsulentene, må hele tiden være på tærne og gni inn budskapet, ansvarliggjøre og forsterke positiv atferd.
 • Endring krever fokusert oppmerksomhet – du kan ikke ha fokus på mer enn et par ting av gangen (for eksempel to holdninger)
 • Forankring og eierskap i toppledelsen er avgjørende for suksess. En kulturutvikling av en så stor organisasjon, krever at toppledelsen går foran som de fremste rollemodeller og ambassadører for endringen.
 • Endringsledelse krever ledelsesendring. Skal hele organisasjonen endre seg, må også lederne endre måten de leder organisasjonen på.
 • Det er faktisk mulig, i løpet av 1,5 år, å flytte en hel virksomhet på 700-800 ansatte mer i angrep, få de til å lede annerledes, tenke annerledes og gjøre annerledes, slik at de blir mer tilfredse, får mer fornøyde kunder og tjener mer penger enn noen gang. Vil du nok, så er det meste mulig.

De viktigste erfaringene for DNB Finans har så langt vært:

 • Assessit har som vår samarbeidspartner levert et totalt program og enkeltmoduler av høy kvalitet og med høy score på evalueringene.Det har vært viktig å ha Assessit som pådriver og tilrettelegger for et langsiktig program – dette sikrer kontinuitet og trykk på gjennomføring.
 • Fokus på 4 holdninger/adferder er gjennomgripende og representerer «knagger» som hele programmet hektes opp i.
 • Innføring av samspillsprosesser på tvers i DNB Finans og mot andre enheter i DNB-konsernet har skapt grunnlag for å bryte opp siloer, skape bedre samarbeid og kryssalg, og gitt større forståelse for andre enheters mål og utfordringer.
 • Commitment og fokus i ledergruppen i DNB Finans har vært en forutsetning for den suksessen vi opplever med Attack Academy.
 • Det er viktig å snakke om og sette Attack Academy på agendaen i alle sammenhenger; ledermøter, informasjonsmøter, KickOff, medarbeidersamtaler etc.Begrepet «å gni det inn» har vært sentralt og skapt fokus på alle nivåer i organisasjonen.
 • Vi har hatt sterkt trykk og fokus på de ca 100 lederne i DNB Finans som pådrivere og endringsagenter.Hvis ikke de er med, så er programmet bortkastet «tid og penger». Gjennomføring av jevnlige ROSamtaler har nådd et nivå på godt over 90% og trykk på ledere har vært sentralt.
 • Resultatene i DNB Finans på økonomiske parametere, KTI og medarbeidertilfredshet har vist en fantastisk utvikling de siste 2 år.Vi er ikke i tvil om at en stor del av årsaken til dette kan tilskrives Attack Academy.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply