Ingen av Sør-Østlandets 50 største selskap kutter

Tempoet på klimarapporteringen må opp, mener partner for PwC i Agder, Robert Arvid Andersen.

Av Sør-Østlandets 50 største bedrifter, er det ingen som rapporterer at de kutter sine utslipp i tråd med Parisavtalen. Kun 1 av 4 har en tydelig klimastrategi.

 

Det viser Klimaindeks Sør-Øst som lanseres av PwC for første gang, og er en analyse av klimaarbeidet og rapporteringen til de 50 største selskapene i Vestfold og Telemark, Agder og tidligere Buskerud fylke.

Norge og verden skal i tråd med Parisavtalen, bli et lavutslippssamfunn. Dette innebærer at næringslivet må ha åpenhet om hvilke resultater som er oppnådd, og kommunisere en tydelig strategi for å bygge tillit til deres ambisjoner for grønn omstilling.

Det går litt fremover
Klimaindeks Sør-Øst viser at det er en økning i antall selskap med en tydelig klimastrategi og tallfestede mål for reduserte utslipp, mens det er en flatere utvikling i andel selskaper som har klimaregnskap.

– Kjennetegn på en god klimastrategi er blant annet et robust klimaregnskap, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for hva selskapet skal gjøre for å nå sine utslippsmål, sier manager i PwC Agder, Ivar Bergem Strand.

Tempoet på klimarapporteringen må opp, mener partner for PwC i Agder, Robert Arvid Andersen.

Årets klimaindeks viser at 16 av de 50 største selskapene i Sør-Øst har kommunisert en tydelig strategi for hvordan de skal redusere sine klimagassutslipp. I tillegg viser årets klimaindeks at 20 av selskapene har et offentlig tilgjengelig klimaregnskap, og at og 12 av disse selskapene har offentliggjort sine kvantitative mål for å redusere utslippene.

– Vi håper andelen selskaper som setter reduksjonsmål og kommuniserer en tydelig handlingsplan vil øke fremover. Åpenhet om hvilke resultater selskapet har oppnådd er nøkkelen til å bygge tillit og få fart på den grønne omstillingen, sier partner for PwC i Agder, Robert Arvid Andersen.

Les hele rapporten her

Bedre kvalitet, men vanskelig å sammenligne
Det er stadig bedre kvalitet på rapportering, men fortsatt er det utfordrende å sammenligne rapportering over flere år.

Forbedret metodikk, endret omfang, ulike betegnelser og utydelige utslippskilder skaper utfordringer i vurdering av selskapenes klimarapportering. Årets indeks viser at 18 av 20 selskaper som rapporterer sitt klimaregnskap henviser tydelig til hvilke klimagassutslipp som er med i beregningene. Med andre ord har 90 prosent av selskapene som rapporterer klimagassutslipp, en rapportering som er av god nok kvalitet til at vi kan ta stilling til hvilke utslipp som er med.

Blant selskapene som har publisert klimaregnskap, er det 15 som har tre år eller lengre historikk. Dette er en forutsetning for å kunne gjøre en meningsfull sammenligning av regnskapene, og vurdere om selskapene reduserer klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og EUs Low Carbon Benchmark.

– Vi må nok erkjenne at åpenhet og rapportering på klima akkurat nå i stor grad er frivillig, men de som er godt i gang og har gjort mye nå, vil ha mye igjen for den jobben som er lagt ned om relativt kort tid når EUs bærekraftsdirektiv trer i kraft for alle selskaper på størrelsen med de som er med i indeksen, sier Andersen.

Flere rapporterer på indirekte utslipp, men få inkluderer alt
Klimaregnskapene blir bedre, men mange mangler fortsatt oversikt over indirekte utslipp som for mange kan utgjøre hele 85-99 prosent av selskapets totale utslipp.

Blant de 50 største selskapene i Sør-Øst er det 18 av selskapene som inkluderer noen form for indirekte Scope 3-utslipp. Stadig flere selskap inkluderer en eller flere kilder til indirekte utslipp i sine klimaregnskap, og i tråd med økte rapporteringskrav, vil det være naturlig å forvente at disse tallene vil øke fremover. Av de 18 selskapene som har et klimaregnskap, er det imidlertid kun 4 av disse som har med med alle vesentlige kilder til indirekte klimagassutslipp.

Håper klimaindeks vil bidra positivt til klimaarbeid i regionen
Flere av selskapene på listen i Klimaindeks for Sør-Øst har satt klima og bærekraft høyt på agendaen.

– De neste årene kommer vi til å se effekten av dette gjennom handling, men også rapportering som vil gi resultater på klimaindeksen. Vi i PwC håper derfor at indeksen, både gjennom økt innsikt og sammenligning av selskaper, bidrar til en positiv utvikling på klimaarbeidet i regionen, avslutter Strand.

Om Klimaindeks Sør-Øst:
Klimaindeks Sør-Øst er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan de 50 største selskaper i Vestfold og Telemark, Agder og tidligere Buskerud fylke jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering, og analysert og vurdert av PwCs Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av:

  • historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • mål om klimagassutslipp fremover i tid
  • hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger
  • hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene

Related links

About the author

Related Posts