Digitalt moden? – hva er strategien?

city network technology

De mest sentrale konsulentselskapene jobber nå med å kartlegge selskapers digitale modenhet gjennom analyser.

Hvorfor gjør de dette?

I følge Deloitte er strategi viktigere en teknologi som driver for digital transformasjon.

Evnen til å fornye bedriften digitalt er i stor grad styrt av en klar digital strategi støttet av ledere, som fremmer en organisasjonskultur i stand til å endre seg og innovere. Denne innsikten er i tråd med tidligere utvikling innen teknologi. Men det som er unikt med digital transformasjon, er at risikotaking er i ferd med å bli en kulturell norm etter hvert som mer digitalt avanserte selskaper sikter etter å nå nye nivåer av konkurransefortrinn.

Nesten like viktig er at ansatte i alle aldersgrupper ønsker å jobbe for bedrifter med en dyp satsing på digitale fremskritt. Ledere må ha dette i bakhodet for å tiltrekke og beholde de beste talentene.

Les også Deloittes internasjonale undersøkelse der de spør 4800 ledere på tvers av 27 bransjer i 129 land.

Rapporten viser at digitale bedrifter som er i ferd med å modnes fokuserer på å integrere digitale teknologier, som sosiale medier, mobil, analytics og nettsky. Hensikten er å endre hvordan virksomheten fungerer. Mindre modne digitale bedrifter fokuserer derimot på å løse direkte forretningsproblemer med individuelle digitale teknologier.

Kunnskap hos ledelsen er det viktigste

Erlend Vestre jobber som Senior konsulent i Devoteam Fornebu Consulting og har over 23 års erfaring i å jobbe mot offentlig sektor fra sin konsulentrolle:

 

Digital kompetanse i ledelsen en forutsetning for at virksomheten kan jobbe med digitalisering på en strategisk måte. Da drives digitaliseringsarbeidet fra forretningssiden med utgangspunkt i formålet med virksomheten. Ved å kombinere tjenestedesign med teknologikompetanse, skal eksisterende verdikjeder utfordres, kompetanse endres og gevinster realiseres.
Uten å henge ut noe som sinker, er det mange offentlige virksomheter som ikke har kommet veldig langt med digitaliseringen, blant annet på grunn av begrenset kompetanse i ledelsen.

 Digitalisering krever ekspertise innen tjenestedesign, interaksjonsdesign, arkitektur, utvikling, test, prosjektgjennomføring. Det er kompetanse som for eksempel kommunene i liten grad besitter selv, da digitalisering krever investeringer fra slunkne kommunekasser. Derfor er det krevende å få opp farten i digitaliseringsarbeidet. Kommunen blir for små i forhold til  kompetanse, kapasitet og ressurser som er nødvendig.

 Vestre trekker frem tre offentlige virksomheter og deres arbeid med digitalisering:
– Skatteetaten har ligget i forkant i mange år og snudde opp ned på i sin verdikjeden i 2003 da de gikk over til ferdigutfylt selvangivelse basert på grunnlagsdata hentet inn fra arbeidsgivere, banker og forsikringsselskaper. De frigjorde i prosessen flere hundre tilsatte som nå kunne jobbe med andre oppgaver en manuell kontroll av selvangivelsen, som for eksempel å jobbe mot skatteunndragelse.

  Lånekassen har fått tildelt investeringsmidler over statsbudsjettet for investering i digitalisering.

Lånekassen ser digitalisering i forhold til verdien for brukere. Ved hjelp av digitalisering har de endret på bruk av kanaler, kompetanse/kapasitet og kostnadsstrukturer. De ser at teknologikostnadene øker mens bemanningskostnadene går ned, og hvor det har vært stor tydelighet med hensyn til gevinstrealisering. 

 Oslo Kommune har jobbet med digitalisering en stund. Byråden for finans, Robert Steen, sier at de må endre på tjenestene for å være relevante og legitime ovenfor innbyggere og næringsliv. De ønsker å transformere tjenesteproduksjonen og har etablert satsing for utvikling av digital kompetanse. Derfor har kommunen blant annet etablert en satsing som skal utvikle digital kompetanse kommunens 50 virksomheter. Formålet er at ledelsen skal forstå hvordan digital teknologi kan være en driver for måloppnåelsen. 

 

Kultur for prøving og feiling – og å kunne se mulighetene

Are Muri jobber som konsulent i PwC Consulting og har over 20 år erfaring fra rådgivning innen ledelse, teknologi og forretningsutvikling.

Forventningene vi har til digital transformasjon er litt for høye og generelle. Mye handler om å forstå hvordan digitaliseringen kan påvirke. Vi jobber for at digitalisering og teknologi skal utnyttes for å skape konkurransefortrinn og mer effektive måter å jobbe på. Digitalisering og omstilling er relevant for alle bransjer, private så vel som offentlige. I fjor gjennomførte PwC en undersøkelse i norske virksomheter som viser at hele 96% av bedriftene tenker digitalt i sin forretningsstrategi, noe som bekrefter at digitalisering er høyt på agendaen. Men en digital strategi er ikke nok. Omstilling krever at man jobber på nye måter. Det handler blant annet om å skape en kultur med prøving og feiling og hvor endringer i større grad møtes som muligheter.

Digital modenhet

I årets rapport innen Management Consulting er det digital modenhet etviktig tema:

I årets rapport så kartlegger vi bedrifter/organisasjoners digitale modenhet, samt hvilke konsulentselskaper som er best på digital transformasjon.

Vi tar ellers for oss;

  • 13 parametere innen kundetilfredshet i forhold til deres konkurrenter (konsulentselskaper innen Management Consulting)
  • Hvilke tjenesteområder konsulentkjøper har brukt de to siste årene og planlegger fremover.
  • Hvilke kriterier som er viktige ved valg av konsulentselskap, som faglig dyktighet og pris.
  • Demografisk oversikt over konsulentkjøperne.

Det differensieres mellom offentlig og privat sektor.

Vi kartlegger over 30 sentrale selskaper (benchmark) som tilbyr tjenester innenfor management.

Full rapport og benchmark Kr 44 000.-. Bestill rapport: https://www.konsulentguiden.no/management/management-rapport/

Vi leverer og så andre versjoner og rapporter innen IT og Management Consulting, beregnet for både kjøpere og selgere av konsulenttjenester. Vi lager gjerne skreddersøm etter dine ønsker og vi sitter på omfattende funn/data for de siste 8 årene.

Ta kontakt: lars.rommen@konsulentguiden.no mob: 988 83 746

 

 

 

 

 

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply