Ulike verktøy i samspill

I konsulentmarkedet er det mange ulike modeller som baserer seg på at enkeltpersoner fyller ut et spørreskjema og får en profil. Mange av disse modellene har likhetstrekk i praksis, men har ulike historier og teoretiske perspektiv.

Av: Bjørn Z. Ekelund (Human Factors AS) og Anders N. Reichborn (Belbin Norge AS) i samarbeid med Lars Graaner (Considium), Geir Ansok (Belbin-Norge AS) og Piotr Pluta (Human Factors AS).

Konsulenter konkurrerer ofte i markedet med sine modeller – mens de som gjerne er med på slike utviklingsprosesser i organisasjoner opplever å møte ulike konsepter uten at det gis noen god og konkret veiledning om likheter og forskjeller mellom konseptene. Deltakere mister muligheten til utvidet forståelse ved ikke å få hjelp til å forstå sammenhenger og helhet. I denne artikkelen vil vi vise hvordan to ulike konsepter, Diversity Icebreaker og Belbins Teamroller, kan forstås i relasjon til hverandre og antyde hvilke konsekvenser det har for praksis.

Artikkelens ideer har vokst fram som følge av samtaler og ulike empiriske forsøk i løpet av en halvt år. Sentralt i prosessen har vært ønsket om å involvere de mest erfarne personene med hvert av konseptene – og samtidig involvere praktikere som har erfaring med begge. Fra Belbin miljøet har Anders N. Reichborn og Geir Ansok vært sentrale. I fra Diversity Icebreaker perspektivet har Piotr Pluta og Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors AS vært involvert. Disse fire representerer hele historien til hvert av konseptene i det norske marked. Belbin ble introdusert i Norge i 1996 og Diversity Icebreaker som et kommersielt produkt var på markedet første gang i 2003. I tillegg har vi hatt samtaler med praktikere som i en rekke år har vært kjent med begge konseptene; Lars Graaner og Carsten Arnfjord Thomsen.

Høsten 2019 ble Susan Brockett og Bjørn Z. Ekelund invitert til å bruke både Belbin og Diversity Icebreaker på et prosessledernettverk. Dette ble starten på en søken etter likheter og forskjeller mellom konseptene. Det var kun 16 personer som deltok og ingen naturlige Blå så forsøket hadde sine klare begrensninger. Det vi så var imidlertid noen trekk vi synes ville være spennende å dykke dypere i. Vi fant for eksempel at Rød skårer høyere enn Grønn på Lagspiller, Koordinator og Iverksetter. Grønn skårer høyere enn Rød på Utforsker, Idéskaper og Analytiker. Vi antok at hvis vi hadde hatt noen personer med Blå som primær preferanse, så ville nok Blå dominere for eksempel Analytiker rollen. Caset appellerte til videre oppfølging.

Kan de to verktøyene på noen måte berike hverandre?

To erfarne konsulenter, Carsten Thomsen fra Danmark og Lars Graaner fra Norge, ble kontaktet. De ga begge uttrykk for at det for dem var naturlig å begynne med Diversity Icebreaker og deretter fortsette med en fordyping i Belbins roller. Begge arbeidet ut fra klare antakelser om hvilke av Belbins roller som hørte inn under de ulike fargene, men også med en betydelig usikkerhet rundt dette og intet empirisk belegg. For å komme et steg videre ble det tatt kontakt med Anders N. Reichborn hos Belbin-Norge AS for å høre om muligheten for et felles arbeid og eventuelt en empirisk studie.

Vi ble enige om å starte med en mer konseptuell analyse av likhet og ulikhet mellom de to verktøyene. Selv om begge er opptatt av folks adferd i samspill, er utgangspunktet for modellene og hva verktøyene måler ikke likt.

Belbins teamrollemodell identifiserer ulike måter å bidra på i et samspill med andre mennesker. Likeartede trekk og væremåter utgjør en rolle. Fokus er derfor adferd og hvilket bidrag adferden representerer i et team eller en gruppe. Rollene – hva man bidrar med – påvirkes av personlighet, men også av erfaring, omgivelsene, posisjon, kompetanse og kultur og verdier.

Fargekategoriene Rød, Blå og Grønn er preferanser for hvordan folk foretrekker å behandle informasjon og samhandle når de løser problemer sammen i grupper. Diversity Icebreaker fargene påvirkes av personlighet, verdier og det vi kaller tenke-stiler. Diversity Icebreaker har i liten grad hatt et fokus på gjennomføring av aktiviteter – men i de senere årene har det blitt tydelig hvordan de ulike fargene har ulike bidrag i ulike faser av gruppers beslutninger og gjennomføring av oppgaver.

Belbin identifiserte 9 ulike teamroller mens Diversity Icebreaker hadde 3 ulike sett av personlige preferanser. Belbins 9 roller kan grupperes i tre, det som kalles Sosiale, Handlende og Tenkende roller. Et av punktene som ble diskutert innledningsvis var hvor stort overlapp det kunne være mellom disse tre rollegruppene og Diversity Icebreakers farger. På den annen side, var det ikke opplagt at det skulle være en direkte sammenheng mellom en Belbin rolle og en Diversity Icebreaker farge. For å finne mer ut av dette og om det overhodet er noen interessant sammenheng, gikk vi et skritt til og brukte spørreskjemaene i de to verktøyene direkte:

  • For hvert av de 42 utsagnene som ligger til grunn for tildeling av fargepreferansene i Diversity Icebreaker ble det markert hvilke(n) rolle(r) som med stor sannsynlighet ville markert enighet i utsagnet. Analysen ble gjort av Anders Reichborn og hans to kollegaer i selskapet Geir Ansok og Thor Egil Gruer uavhengig av hverandre.
  • Piotr Pluta og Bjørn Z. Ekelund gjorde den samme prosedyren, men med motsatt posisjon. De så på hvordan en person som skåret helt klart på en fargepreferanse sannsynligvis ville prioritere spørsmålene i Belbins testbatteri.

Hva fant vi?

I begge de to analysene kommer 5 av Belbins roller ut som rimelig klart og utvetydig sammenfallende med én av de tre fargene i Diversity Icebreaker

  • Iverksetter (IMP), Analytiker (ME) og Avslutter (CF) sammenfaller med Blå preferanser.
  • Lagspiller (TW) sammenfaller med Rød
  • Ideskaper (PL) sammenfaller Grønn

Dette vil si at en person som skårer Blå vil med stor sannsynlighet ha en eller flere av de tre angitte rollene som preferert(e) rolle(r). En som skårer Rød vil imidlertid ikke med like stor sannsynlighet ta rollen som Lagspiller (TW), fordi også andre roller sammenfaller med Rød. Det er nemlig tre av rollene som ser ut til å ha preferanser hentet fra mer enn én farge. Det er:

  • Ressursinnhenter (RI) har både Røde og Grønne preferanser.
  • Koordinator (CO) har også både Røde og Grønne preferanser, i tillegg ser det ut til at denne rollen også har et svakt sammenfall med Blå.
Fig 1

Pådriver (SH) ser ut til å ha sammenfall med både Grønne og Blå preferanser. For denne rollen var de to fargene om lag like markerte sett fra Belbins side. I analysen gjort av Ekelund/Pluta sett fra Diversity Icebreaker derimot, kom Pådriver ut som klarere Grønn. Det vil si at fra dette perspektivet indikeres det en større sannsynlighet at en person med Grønne preferanser kan ta en Pådriverrolle enn en med Blå preferanser.

Den niende rollen Spesialist (SP) ser ikke ut til å fanges opp gjennom Diversity Icebreaker. Det er kun helt marginale sammenfall som kan spores. Oppsummert kan det fremstilles som vist i figuren til høyre.

Figuren viser en liten tendens til at de Røde kvalitetene sprer seg på færre roller enn de Grønne og Blå. Det er imidlertid verd å notere at Røde preferanser bare sammenfaller med Sosiale roller. Motsatt finner vi Grønne preferanser innenfor alle de tre grupperingene Belbin bruker. Preferanser for og bidrag til innovasjon, utvikling og framdrift kommer nok til uttrykk i ulik type adferd. Både Grønne og Blå preferanser finner vi koplet til mange roller. Det betyr at det nok er vanskelig å slutte noe fra preferanse til antatt foretrukket rolle.

Velger vi å rydde litt i figur 1 ved å konsentrere oss om de klareste sammenfallene kan hovedinntrykket etter analysen fremstilles som i figur 2.


Oversikten bør kunne gi personer med ulike fargepreferanser en bedre kunnskap om hvilke roller som det kan være lettere for dem å ta eller mer utfordrende å motta. Dette kan føre til en bedre bevissthet i valg av roller i teamarbeidet – og bidra til en større grad av samsvar mellom ulike preferanser og teamroller i praksis. Samtidig illustrerer figuren det potensielle adferds-mangfoldet blant personer med samme fargepreferanse.

Analysen stresser også trekk ved noen av teamrollene som det kan være nyttig å ta med seg i en Belbin veiledning, for eksempel de Grønne preferansene som Pådriver, Ressursinnhenter og Koordinator har felles. Dette er tre roller som på ulikt vis ofte kan kollidere, fokus på trekk som binder sammen – orientering mot utvikling – kan bygge bro og øke toleransen for forskjellighet.

Videre arbeid

I videre forskning bør det være mulig å bekrefte og avkrefte antagelsene fra figuren i en studie der vi samler resultater fra både Belbin og Diversity Icebreaker samtidig.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply