Coaching og NLP. Er det et problem?

Ny forskning gir et svar.

 

Av:  Per-Egill Frostmann

Det har vært stor interesse for NLP (NevroLingvistiskProgrammering) og bruk av NLP i coaching de siste 20 årene. Samtidig har det vært forsket usedvanlig lite på NLP med et gjennomsnitt på 6 studier i året de siste 20 årene. Imidlertid finnes det en rekke såkalte «practitioner guides» som ikke er vitenskapelig fagfellevurdert forskning.

 

Det er ingen felles forståelse

Problemet er delvis at selv om NLP har en sterk identitet og et «brand» som skal definere hva det er, så er det i virkeligheten en metode som låner både herfra og derfra faglig sett (også kalt eklektisk). NLP låner ideer, begreper og metoder som omfatter lesing av kroppsspråk til hypnose, teknikker for emosjonsregulering og metoder som noen kaller manipulering.

 

En ny systematisk gjennomgang

En (2019) systematisk gjennomgang og oversiktsanalyse om hvilke bevis som finnes for hvorvidt NLP er effektiv i coaching sammenheng er nylig publisert av forskere ved Henley Centre for Coaching ved Henley Business School i England. Som så mange før seg har forfatterne prøvd å finne ut av hva NLP er, hva som er unikt og hvordan det kan defineres.

 

NLP definert

NLP som begrep ble etablert av Richard Bandler og John Grinder da de utga boken «The Structure of Magic» i 1975 og deretter «Frogs into Princes» i 1979 som et forsøk på en «omforent teori» om strukturen på menneskets «subjektive erfaring.» Bandler og Grinder observerte de ledende terapeutene i sin tid, inkludert Fritz Perls, Milton H. Erickson og Virginia Satir, for å finne de underliggende prosessene og prinsippene de (ofte ubevisst) benyttet seg av i sine terapitimer.

Det første begrepet som Bandler og Grinder brukte til å definere NLP var at «kartet er ikke terrenget». Dette viser til et begrepsapparat som opprinnelig ble brukt av lingvisten Alfred Korzybski i hans bok ‘Manhood of Humanity: The Science of Human Engineering’ (skrevet i 1920 og utgitt i 1950).

 

«Kartet er ikke terrenget»

Selve ideen bak «kartet er ikke terrenget» er at alle mennesker har en intern representasjon, eller idé om hvordan verden fungerer og at denne interne beskrivelsen ikke er en presis beskrivelse av den virkelige verden. Beskrivelsen inneholder biaser, forvrengninger, feilorganiseringer og misforståelser. Kort sagt: det vi tror om verden er ikke verden.

 

Terapi

Fra et terapeutisk perspektiv så er den grunnleggende oppgaven som terapeuten har å forstå klientens kart over verden, hvordan det klienten tror og forstår bidrar til den nåværende tilstanden, og så hjelpe dem til en mer effektiv og muliggjørende forståelse av egen situasjon.

 

De fem sansene

Det andre unike trekket ved NLP skal være en videreutvikling av Korzybski’s forståelse at våre interne representasjoner er satt sammen av data fra våre fem sanser: syn, hørsel, smak, berøring og lukt.

 

Bandler og Grinder skriver at vi individuelt ser ut til å ha et foretrukket representasjonssystem som viser hvilken sans vi først og fremst benytter oss av når vi forstår verden. Videre skriver de at folk avslører dette gjennom hvordan de for eksempel beveger øynene og bruker språket.

 

Og, er dette sant?

En lang rekke studier har testet disse påstandene og funnet at de usanne på alle mulige måter. Med andre ord, selve ideen om at vi har et et slikt foretrukket representasjonssystem bekreftes ikke av forskning.

 

Hva har forskerne funnet om bruk av NLP i coaching

Det første funnet er at selv om mange artikler påstår at det er en stor og omfattende forskningslitteratur som NLP bygger på, så viser gjennomgang etter gjennomgang at det ikke stemmer. Dernest finner denne gjennomgangen at majoriteten av NLP artiklene er konseptuelle eller rådgivende uten noen form for vitenskap bak seg, samtidig som de kommer med ubegrunnede påstander om effektiviteten av NLP i sammenheng med coaching. De fant at mange av artiklene var enkelt-case studier hvor én person ble kurert eller rehabilitert. Av alle artiklene som var forsknings- baserte så fant en systematisk gjennomgang kun 40 forskningsartikler som hadde tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet.

 

Av disse så fant de bare:

-7 kvalitative studier

-2 valide kvantitative studier og

-ingen kontrollerte og randomiserte studier

 

Forskernes konklusjon er sterk: «Gitt denne gjennomgangen vil vi ikke nøle med å si at coaching- psykologer og de som er interessert i evidensbasert coaching bør holde seg langt unna NLP til fordel for modeller, fremgangsmåter og teknikker der det finnes en klar evidensbase.»

 

Så, NLP er basert på foreldede metaforer om hvordan hjernen virker. NLP har ikke fanget opp nyere nevrologisk teori og inneholder en lang rekke faktiske feil.

 

Referanse

Passmore, J., & Rowson, T. (2019). Neuro-linguistic programming: A review of NLP research and the application of NLP in coaching. International Coaching Psychology Review, 14(1), 57.

 

Forfatterens note:

For en som er kurset (1998-99) som instruktør (trainer) i NLP av Richard Bandler, Paul McKenna og Michael Breen er denne teksten ubehagelig nødvendig å få skrevet ned.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply